Právne upozornenie

Podmienky používania

Používanie webovej stránky vám udeľuje štatút používateľa a znamená úplný súhlas so všetkými ustanoveniami a podmienkami používania uvedenými na stránkach:

Právne upozornenie
Zásady ochrany osobných údajov
Zásady používania súborov cookie

Ak nesúhlasíte s každou z týchto doložiek a podmienok, zdržte sa používania tejto webovej stránky.

Prístup na túto webovú stránku v žiadnom prípade neznamená začatie obchodného vzťahu s majiteľom.

Prostredníctvom tejto webovej stránky vám Vlastník poskytuje prístup k rôznemu obsahu, ktorý Vlastník alebo jeho spolupracovníci uverejnili na internete, a umožňuje vám ho používať.

Na tento účel ste povinní a zaväzujete sa NEPOUŽÍVAŤ žiadny obsah webovej stránky na nezákonné účely alebo účinky, zakázané v tomto právnom oznámení alebo zákonom, poškodzujúce práva a záujmy iných osôb, ani nijakým spôsobom nepoškodzovať, neznefunkčňovať, nezaťažovať, neznehodnocovať alebo nebrániť bežnému používaniu obsahu, počítačového vybavenia alebo dokumentov, súborov a všetkých druhov obsahu uložených na akomkoľvek počítačovom vybavení, ktoré vlastní alebo má zmluvne zabezpečené Vlastník, iní používatelia alebo akýkoľvek používateľ internetu.
Poznámky (nepovinné)

Držiteľ si vyhradzuje právo odstrániť všetky komentáre, ktoré porušujú platné právne predpisy, poškodzujú práva alebo záujmy iných osôb alebo ktoré podľa jeho názoru nie sú vhodné na uverejnenie.

Držiteľ nezodpovedá za názory vyjadrené používateľmi prostredníctvom systému komentárov, sociálnych sietí alebo iných nástrojov účasti v súlade s ustanoveniami platných predpisov.

Bezpečnostné opatrenia

Osobné údaje, ktoré poskytnete Držiteľovi, môžu byť uložené v automatizovaných alebo neautomatizovaných databázach, ktorých vlastníctvo zodpovedá výlučne Držiteľovi, ktorý preberá všetky technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, ktoré zaručujú dôvernosť, integritu a kvalitu informácií v nich obsiahnutých v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov o ochrane údajov.

Treba si však uvedomiť, že bezpečnostné opatrenia počítačových systémov na internete nie sú úplne spoľahlivé, a preto Držiteľ nemôže zaručiť, že sa v počítačových systémoch Používateľa (softvérových a hardvérových) alebo v jeho elektronických dokumentoch a súboroch v nich obsiahnutých nevyskytnú vírusy alebo iné prvky, ktoré môžu spôsobiť zmeny, hoci Držiteľ vynakladá maximálne úsilie a prijíma potrebné bezpečnostné opatrenia, aby zabránil prítomnosti týchto škodlivých prvkov.
Osobné údaje

Všetky informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov, ktoré zhromažďuje Držiteľ, si môžete pozrieť na stránke Zásady ochrany osobných údajov.
Obsah

Držiteľ získal informácie, multimediálny obsah a materiály obsiahnuté na webovej stránke zo zdrojov, ktoré považuje za spoľahlivé, ale hoci prijal všetky primerané opatrenia na zabezpečenie správnosti obsiahnutých informácií, Držiteľ nezaručuje, že sú presné, úplné alebo aktuálne. Vlastník sa výslovne zrieka akejkoľvek zodpovednosti za chyby alebo opomenutia v informáciách obsiahnutých na stránkach tejto webovej lokality.

Je zakázané prenášať alebo posielať prostredníctvom webovej stránky akýkoľvek nezákonný alebo nelegálny obsah, počítačové vírusy alebo správy, ktoré vo všeobecnosti ovplyvňujú alebo porušujú práva Vlastníka alebo tretích strán.

Obsah webovej lokality slúži len na informačné účely a v žiadnom prípade by sa nemal používať alebo považovať za ponuku na predaj, výzvu na ponuku na kúpu alebo odporúčanie na vykonanie akejkoľvek inej transakcie, pokiaľ to nie je výslovne uvedené.

Vlastník si vyhradzuje právo zmeniť, pozastaviť, zrušiť alebo obmedziť obsah webovej lokality, odkazy alebo informácie získané prostredníctvom webovej lokality bez predchádzajúceho upozornenia.

Vlastník nezodpovedá za žiadne škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania informácií na webovej lokalite alebo informácií obsiahnutých na sociálnych sieťach vlastníka.
Zásady používania súborov cookie

Na stránke Zásady používania súborov cookie si môžete pozrieť všetky informácie týkajúce sa politiky zhromažďovania a spracovania súborov cookie.

Držiteľ získava a uchováva iba nasledujúce informácie o návštevníkoch Webovej lokality:

Názov domény poskytovateľa (ISP) a/alebo IP adresu, ktorá im poskytuje prístup do siete.
Dátum a čas prístupu na webovú lokalitu.
Zdrojová internetová adresa odkazu na Webovú lokalitu.
Počet denných návštevníkov každej sekcie.
Získané informácie sú úplne anonymné a v žiadnom prípade ich nemožno priradiť ku konkrétnemu identifikovanému používateľovi.

Zaujímavé odkazy na iné webové stránky

Vlastník môže poskytnúť prístup na webové stránky tretích strán prostredníctvom odkazov, aby vás informoval o existencii iných zdrojov informácií na internete, kde si môžete rozšíriť informácie uvedené na webovej stránke.

Tieto odkazy na iné webové stránky v žiadnom prípade nepredstavujú návrh alebo odporúčanie, aby ste navštívili cieľové webové stránky, ktoré sú mimo kontroly Vlastníka, a preto Vlastník nezodpovedá za obsah odkazovaných webových stránok ani za výsledok, ktorý získate po kliknutí na tieto odkazy.

Okrem toho Vlastník nezodpovedá za žiadne odkazy alebo referencie nachádzajúce sa na prepojených webových stránkach, ku ktorým vám poskytuje prístup.

Zriadenie odkazu v žiadnom prípade neznamená existenciu vzťahu medzi Vlastníkom a vlastníkom stránky, na ktorej je odkaz zriadený, ani prijatie alebo schválenie jej obsahu alebo služieb Vlastníkom.

Ak z odkazu, ktorý nájdete na tejto webovej lokalite, vstúpite na externú webovú lokalitu, mali by ste si prečítať vlastné zásady ochrany osobných údajov tejto inej webovej lokality, ktoré sa môžu líšiť od zásad ochrany osobných údajov tejto webovej lokality.
Partnerské odkazy a sponzorované reklamy (nepovinné)

Webová lokalita ponúka sponzorovaný obsah, reklamy a/alebo partnerské odkazy.

Informácie uvedené v týchto partnerských odkazoch alebo reklamách poskytujú samotní inzerenti, takže spoločnosť Titular nezodpovedá za žiadne nepresnosti alebo chyby v reklamách, ani žiadnym spôsobom nezaručuje odbornosť, bezúhonnosť alebo zodpovednosť inzerentov alebo kvalitu ich produktov a/alebo služieb.
Právne oznámenie o partnerských spoločnostiach spoločnosti Amazon (nepovinné)

Ako partner spoločnosti Amazon získavam príjmy z kvalifikovaných partnerských nákupov.
Duševné vlastníctvo

Všetky práva sú vyhradené.

Všetok prístup na túto webovú lokalitu podlieha týmto podmienkam: reprodukcia, trvalé uchovávanie a šírenie obsahu alebo akékoľvek iné použitie na verejné alebo komerčné účely je výslovne zakázané bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa.
Obmedzenie zodpovednosti

Informácie a služby obsiahnuté na tejto webovej lokalite alebo dostupné prostredníctvom nej môžu obsahovať nepresnosti alebo typografické chyby. Vlastník pravidelne vykonáva vylepšenia a/alebo zmeny obsiahnutých informácií a/alebo služieb, ktoré môže Vlastník kedykoľvek vykonať.

Vlastník nevyhlasuje ani nezaručuje, že služby alebo obsah budú nepretržité alebo bezchybné, že chyby budú odstránené alebo že služba alebo server, ktorý ju sprístupňuje, neobsahuje vírusy alebo iné škodlivé zložky, a to bez ohľadu na skutočnosť, že Vlastník vynakladá maximálne úsilie, aby sa takýmto prípadom vyhol.

Vlastník odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade prerušenia alebo nesprávneho fungovania služieb alebo obsahu ponúkaného na internete, bez ohľadu na ich príčinu. Rovnako Držiteľ nenesie zodpovednosť za výpadky siete, stratu obchodu v dôsledku takýchto výpadkov, dočasné prerušenie dodávok elektrickej energie alebo akýkoľvek iný typ nepriamych škôd, ktoré môžu byť spôsobené príčinami mimo kontroly Držiteľa.

Pred prijatím rozhodnutí a/alebo krokov na základe informácií uvedených na webovej stránke Držiteľ odporúča overiť a porovnať získané informácie s inými zdrojmi.
Právo na vylúčenie (nepovinné)

Držiteľ si vyhradzuje právo odmietnuť alebo zrušiť prístup k webovej lokalite a ponúkaným službám bez predchádzajúceho upozornenia, a to na vlastnú žiadosť alebo na žiadosť tretej strany, tým používateľom, ktorí nedodržiavajú niektorú z podmienok tohto právneho oznámenia.
Jurisdikcia

Toto právne oznámenie sa riadi výlučne španielskym právom.

Za predpokladu, že neexistuje pravidlo, ktoré by vyžadovalo niečo iné, v prípade akýchkoľvek otázok, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s výkladom, uplatňovaním a plnením tohto Právneho oznámenia, ako aj akýchkoľvek nárokov, ktoré môžu vzniknúť z jeho používania, sa strany dohodli, že sa podriadia súdom a tribunálom príslušnej provincie, pričom sa výslovne vzdávajú akejkoľvek inej jurisdikcie, ktorá im môže zodpovedať.
Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Právnych podmienok alebo chcete vyjadriť akékoľvek pripomienky k tejto webovej stránke, môžete poslať e-mail na adresu info@